บุคลากรโรงเรียน
 • นางกฤติมา กองทองนอก

  นางกฤติมา กองทองนอก
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นายพฤกษ อินทโลหิตเชิดชู

  นายพฤกษ อินทโลหิตเชิดชู
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นายสมัคร นรินทร์รัมย์

  นายสมัคร นรินทร์รัมย์
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นางสาวณัฐทิวา ขุนวังกรด

  นางสาวณัฐทิวา ขุนวังกรด
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นางส่งศรี โอภาษี

  นางส่งศรี โอภาษี
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายสมเกียรติ เอมใจ

  นายสมเกียรติ เอมใจ
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางมลิวัล อินทร์สุภา

  นางมลิวัล อินทร์สุภา
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางรัชดา ชินชา

  นางรัชดา ชินชา
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็งพรม

  นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็งพรม
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวศิริวรรณ์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์

  นางสาวศิริวรรณ์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายวีรชน พูลพันธ์

  นายวีรชน พูลพันธ์
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสุภัทธา ทองกันทา

  นางสุภัทธา ทองกันทา
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวธิดารัตน์ ขอดจันทึก

  นางสาวธิดารัตน์ ขอดจันทึก
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางบุญญาภา อิ่มศิล

  นางบุญญาภา อิ่มศิล
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวอุษณีย์ วงษ์จันทร์

  นางสาวอุษณีย์ วงษ์จันทร์
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายวันชัย รัตนเวชสิทธิ

  นายวันชัย รัตนเวชสิทธิ
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายเสรี บุญประเทือง

  นายเสรี บุญประเทือง
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางโสมนัส บุญโห้

  นางโสมนัส บุญโห้
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางพัชริดา ขำทวีพรหม

  นางพัชริดา ขำทวีพรหม
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางจิราพรรณ พูลสวัสดิ์

  นางจิราพรรณ พูลสวัสดิ์
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ

  นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางวิกานดา บุญเอก

  นางวิกานดา บุญเอก
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายณรรฐพงษ์ ฉ่ำน้อย

  นายณรรฐพงษ์ ฉ่ำน้อย
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางไพลิน ส่งวัฒนา

  นางไพลิน ส่งวัฒนา
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายทินกร ว่องสาริกิจ

  นายทินกร ว่องสาริกิจ
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวฐิติพร กระโจมทอง

  นางสาวฐิติพร กระโจมทอง
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวจริยา ขุนพรหม

  นางสาวจริยา ขุนพรหม
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสุนันท์ รัตนเวชสิทธิ

  นางสุนันท์ รัตนเวชสิทธิ
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางศุธชา นภาวิวัฒนากุล

  นางศุธชา นภาวิวัฒนากุล
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางยุพา อ่อนสด

  นางยุพา อ่อนสด
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายมาโนชญ์ สุขสุม

  นายมาโนชญ์ สุขสุม
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางธิรดา วงษ์ทานมัย

  นางธิรดา วงษ์ทานมัย
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางนารี ดังดี

  นางนารี ดังดี
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวจงรักษ์ คงสูน

  นางสาวจงรักษ์ คงสูน
  ครูชำนาญการ
 • นายวรณัฐ หมีทอง

  นายวรณัฐ หมีทอง
  ครูชำนาญการ
 • นายอภิศาล ไทยเจริญ

  นายอภิศาล ไทยเจริญ
  ครูชำนาญการ
 • นางสาวสาวิตรี พงษ์ไพบูลย์

  นางสาวสาวิตรี พงษ์ไพบูลย์
  ครูชำนาญการ
 • นางสาววลัยลักษณ์ ปิยะตระกูลเลิศ

  นางสาววลัยลักษณ์ ปิยะตระกูลเลิศ
  ครูชำนาญการ
 • นางวารุณี ฉ่ำน้อย

  นางวารุณี ฉ่ำน้อย
  ครูชำนาญการ
 • นายอธิชัย ตางาม

  นายอธิชัย ตางาม
  ครูชำนาญการ
 • นางสาวกมลทิพย์ นารี

  นางสาวกมลทิพย์ นารี
  ครูชำนาญการ
 • นายปกรณ์ โอภาษี

  นายปกรณ์ โอภาษี
  ครูชำนาญการ
 • นางรัชต์กมล ว่องสาริกิจ

  นางรัชต์กมล ว่องสาริกิจ
  ครูชำนาญการ
 • นายวรพล ศรีแตง

  นายวรพล ศรีแตง
  ครูชำนาญการ
 • นางสาวณัฐมน แก้วเกล็ด

  นางสาวณัฐมน แก้วเกล็ด
  ครูชำนาญการ
 • นางอัจฉรา ชอนบุรี

  นางอัจฉรา ชอนบุรี
  ครูชำนาญการ
 • นายไกรสร อ่อนบาง

  นายไกรสร อ่อนบาง
  ครูชำนาญการ
 • นางสาวธนภรณ์ บุญอาจ

  นางสาวธนภรณ์ บุญอาจ
  ครูชำนาญการ
 • นางลาวัณย์ ณ จำปาศักดิ์

  นางลาวัณย์ ณ จำปาศักดิ์
  ครูชำนาญการ
 • นางสาวเอราวัณ บุญมั่น

  นางสาวเอราวัณ บุญมั่น
  ครูชำนาญการ
 • นางวิภา อินสุธา

  นางวิภา อินสุธา
  ครูชำนาญการ
 • นายพรชัย ศรีชมพู

  นายพรชัย ศรีชมพู
  ครูชำนาญการ
 • นางสมใจ นามกระโทก

  นางสมใจ นามกระโทก
  ครูชำนาญการ
 • นายอภิวัฒน์ บุญฤทธิ์

  นายอภิวัฒน์ บุญฤทธิ์
  ครู
 • นางสาวธีรวรรณ ศรีพันธุ์

  นางสาวธีรวรรณ ศรีพันธุ์
  ครู
 • นางสุรารักษ์ แก้วไพรฑูรย์

  นางสุรารักษ์ แก้วไพรฑูรย์
  ครู
 • นางสาวนันทชา อัมฤทธิ์

  นางสาวนันทชา อัมฤทธิ์
  ครู
 • นางสาวอรรถพร  ศรีดี

  นางสาวอรรถพร ศรีดี
  ครู
 • นางสาววิชยา กลั่นหุ่น

  นางสาววิชยา กลั่นหุ่น
  ครู
 • นายนรินทร์ รอดศรีสมุทร

  นายนรินทร์ รอดศรีสมุทร
  ครู
 • นายพลวศิน สารธรรม

  นายพลวศิน สารธรรม
  ครู
 • นายดลภัช ปิติเมธานนท์

  นายดลภัช ปิติเมธานนท์
  ครู
 • นางสาวสุนิสา วงรอด

  นางสาวสุนิสา วงรอด
  ครู
 • นายคมกริช แพงแสง

  นายคมกริช แพงแสง
  ครู
 • นายธีระ ราชสุภา

  นายธีระ ราชสุภา
  ครู
 • นางสาวธนิศา จิตรเกื้อกูล

  นางสาวธนิศา จิตรเกื้อกูล
  ครู
 • นางสาวปิยาพัชร มัณฑการ

  นางสาวปิยาพัชร มัณฑการ
  ครู
 • นายเจริญชัย วงศ์สิริธารา

  นายเจริญชัย วงศ์สิริธารา
  ครู
 • นายณัฐพล มีมุข

  นายณัฐพล มีมุข
  ครู
 • นางสาวนพมาศ อิสระบุตร

  นางสาวนพมาศ อิสระบุตร
  ครู
 • นายเจษฎา อู่ชมภูทอง

  นายเจษฎา อู่ชมภูทอง
  ครู
 • นางพัชรี ปุ่มสันเทียะ

  นางพัชรี ปุ่มสันเทียะ
  ครู
 • นางสาวจุฑารัตน์ บุญเงิน

  นางสาวจุฑารัตน์ บุญเงิน
  ครู
 • ว่าที่ ร.ต.เกียรติธงชัย ฉายะชาติ

  ว่าที่ ร.ต.เกียรติธงชัย ฉายะชาติ
  ครู
 • นายธนชัย ขุนแก้ว

  นายธนชัย ขุนแก้ว
  ครู
 • นางสาวนิตยา รัตนจันทร์

  นางสาวนิตยา รัตนจันทร์
  ครู
 • นางสาวพัชรียา ขยันกิจ

  นางสาวพัชรียา ขยันกิจ
  ครู
 • นางวัลลภา ต่อเติมพัฒนกุล

  นางวัลลภา ต่อเติมพัฒนกุล
  ครู
 • นางสาวสินจัย โฉมชัย

  นางสาวสินจัย โฉมชัย
  ครู
 • นายสัญญา แดนพิมาย

  นายสัญญา แดนพิมาย
  ครู
 • นางสาวรัชนี โล่วันทา

  นางสาวรัชนี โล่วันทา
  ครู
 • นางมินตรา จิตรโกศล

  นางมินตรา จิตรโกศล
  ครู
 • นายณัฐวุฒิ ปกสุข

  นายณัฐวุฒิ ปกสุข
  ครู
 • นางสาวณัฏฐา ชูมา

  นางสาวณัฏฐา ชูมา
  ครู
 • นายสุรวิชญ์ เกตุแก้ว

  นายสุรวิชญ์ เกตุแก้ว
  ครู
 • นางสาวชนิดาภา  รุ่งจำรัส

  นางสาวชนิดาภา รุ่งจำรัส
  ครูผู้ช่วย
 • นางสาวธนัชชา รับงาน

  นางสาวธนัชชา รับงาน
  ครูผู้ช่วย
 • นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์

  นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์
  ครูผู้ช่วย
 • นายเทเวศร์ ม่วงพลับ

  นายเทเวศร์ ม่วงพลับ
  พนักงานราชการ
 • นางณัฐฏ์ธนาพร ภิรมย์ภักดิ์

  นางณัฐฏ์ธนาพร ภิรมย์ภักดิ์
  พนักงานราชการ
 • นางปุณณ์ภัสสร จิรันธนินโภคิน

  นางปุณณ์ภัสสร จิรันธนินโภคิน
  พนักงานราชการ
 • นายจักรภพ บุญขาว

  นายจักรภพ บุญขาว
  พนักงานราชการ
 • นายจตุรงค์ เปรมเสถียร

  นายจตุรงค์ เปรมเสถียร
  พนักงานราชการ
 • นายเมธัส จูอาภรณ์

  นายเมธัส จูอาภรณ์
  พนักงานราชการ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนหนองบัว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์


สมัครเรียน


คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครเรียนต่อ ม.1 และ ม.4

คู่มือการใช้งานระบบการสมัครเรียน (โปรดศึกษาการใช้งาน)

หมายเหตุ :: ขณะนี้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนักเรียนได้ และเปิดระบบในส่วนของการพิมพ์ใบสมัคร

โดยกรอกเลขบัตรประชาชนนักเรียน

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
ข่าวการศึกษา
เข้าสู่ระบบ
ระบบสำหรับนักเรียน
ระบบงานสำหรับครู บุคลากร

ระบบสารสนเทศจากส่วนกลาง

ITA Online
สถิติผู้เข้าชม
  
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 285
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 3975
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 8453
 • เริ่มนับ 5 มิถุนายน 2562
 • IP:34.204.180.1


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook