ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนหนองบัว

 

          โรงเรียนหนองบัว ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503 โดยมีพ่อค้าประชาชนร่วมใจสละเงิน แรงงานและสิ่งของ เป็นเงินจำนวน 71,655 บาท ก่อสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี มีความยาว 24 เมตร กว้าง 10 เมตร มี 4 ห้องเรียน สร้างขึ้นในโรงเรียนหนองบัว (เทพวิทยาคม) (ปัจจุบัน คือ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม))  ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2503 โดยมีนายเขจร เปรมจิตต์ เป็นครูใหญ่คนแรก

          พ.ศ. 2508 เนื่องด้วยโรงเรียนหนองบัวตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกับโรงเรียนประถมศึกษา สถานที่เรียนคับแคบไม่เหมาะสมที่จะขยายในอนาคต ทางอำเภอหนองบัวโดยการนำของนายอำเภออรุณ  วิไลรัตน์ จึงปรึกษาผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเห็นควรย้ายไปอยู่ในที่แห่งใหม่ คือ ป่าสงวนเลี้ยงสัตว์ ตำบลหนองบัว ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 281 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา ตามหนังสือสำคัญที่ 4297/2507 กรมวิสามัญศึกษาได้พิจารณาให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบไม้สองชั้น เป็นเงิน 170,000 บาท (รื้อถอนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2525) และเหลือบันไดไว้เป็นบันไดของฐานซุ้มพระในปัจจุบัน

 

 

          วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2509 ได้ย้ายจากโรงเรียนหนองบัว (เทพวิทยาคม) มาอยู่ที่แห่งใหม่ในปัจจุบัน จึงได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาโรงเรียนหนองบัว เป็นต้นมา

          พ.ศ. 2510 สร้างบ้านพักครูหลังที่  1 แบบกรมวิสามัญศึกษา งบประมาณ 50,000 บาท

          พ.ศ. 2511 สร้างบ้านพักครูหลังที่  2 แบบกรมวิสามัญศึกษางบประมาณ 50,000 บาท

          พ.ศ. 2513 สร้างอาคารเรียนแบบ 212 ครึ่งหลัง 6 ห้องเรียน งบประมาณ 480,000 บาท, สร้างบ้านพักครูหลังที่ 3 แบบกรมวิสามัญศึกษา งบประมาณ 50,000 บาท

          พ.ศ. 2514 สร้างบ้านพักครูหลังที่ 4 และ 5 งบประมาณ 100,000 บาท

          พ.ศ. 2515  สร้างบ้านพักครูหลังที่ 6 แบบกรมวิสามัญศึกษา งบประมาณ 50,000 บาท, บ้านพักนักการภารโรง งบประมาณ 30,000 บาท

          พ.ศ. 2516 ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 212 อีก 6 ห้องเรียน (ดำเนินการต่อจากปี พ.ศ. 2513) งบประมาณ 480,000 บาท ,บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท และบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บาท

          พ.ศ. 2520 ก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล. แบบสองชั้นใต้ถุนสูงครึ่งหลัง 8 ห้องเรียน งบประมาณ 1,040,000 บาท, โรงฝึกงาน 1 หลัง เป็นเงิน 300,000 บาท, โรงเรียนได้เข้าโครงการ คมช.รุ่น 14 ได้รับงบประมาณจัดสรร อุปกรณ์ฝึกงานตามโครงการ, ได้รับงบประมาณสร้าง ฝ.33 จำนวน 2 ชุด

          พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุมเป็นเงิน 400,000 บาท

          พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน 216 ล. แบบสองชั้นใต้ถุนสูงอีกครึ่งหลัง 8 ห้องเรียน (ดำเนินการต่อจากปี พ.ศ. 2520)  งบประมาณ 1,100,000 บาท

          พ.ศ. 2527 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานโครงการพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท รุ่นที่ 2 (มพช. 2) ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 1 หลัง 2 หน่วย, ประปาโรงเรียนและถนนลูกรังรอบๆโรงเรียน

          ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล. ปรับปรุง 29

 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 8,200,000 บาท

          ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล.ปรับปรุง 29

จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 8,400,000 บาท, งบประมาณสร้างรั้วลวดหนามยาว 1,800 เมตร เป็นเงิน 180,000 บาท,สร้างถนนงบประมาณ 160,000 บาท, เปิดทำการสอนคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง

          พ.ศ. 2545 เปิดทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง (40 เครื่อง)

          ปีการศึกษา 2546 ผ่านการประเมินภายนอก จาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่ 21-23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2546

          ปีการศึกษา 2548 ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

          ปีการศึกษา 2550 ผ่านการประเมินภายนอก จาก สมศ. รอบสอง เมื่อวันที่ 21-23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549

          ปีการศึกษา 2551 ผ่านการประเมินมาตรฐานศีลธรรม ระดับดีเยี่ยม (Diamond V-School)

          ปีการศึกษา 2554 ผ่านการประเมินภายนอก จาก สมศ. รอบสาม

เมื่อวันที่ 20-22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554

          ปีการศึกษา 2555

 • ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

จากกระทรวงศึกษาธิการ

 • ก่อสร้างโรงอาหาร (หลังใหม่) ขนาด 34 X 45 เมตร จากเงินบริจาค เป็นเงิน3,100,000 บาท

          ปีการศึกษา 2556

 • ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ICT และการจัดการ

ความรู้ โรงเรียนในฝัน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นอิงถิ่นฐาน โรงเรียนในฝัน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น-พื้นฐาน

 • ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          พ.ศ. 2557

 • ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล./38 (พิเศษ) งบประมาณ 169,500,000  บาท
 • ก่อสร้างสนานกีฬาฟุตบอลกลางแจ้ง งบประมาณ 3,000,000 บาท จากงบประมาณสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
 • โรงเรียนหนองบัวได้รับเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม(Intensive School),  รางวัลต้นแบบดีเด่นชมรม To be  number  one (รักษามาตรฐาน/ระดับภาคเหนือ),  รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด “โรงเรียนสีขาว”,  ผ่านการประเมินคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเข้ารับการประเมินในระดับประเทศ “นักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรางวัลพระราชทาน”,  รางวัลเหรียญทอง 16 รายการ/     เหรียญเงิน 7 รายการ/เหรียญทองแดง 1 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 และ  รางวัลชนะเลิศ “การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ” ระดับจังหวัด, ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัด การประเมินนักเรียน(ม.ต้น/ม.ปลาย)และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา 2557, รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
 • พ.ศ.2558   โรงเรียนหนองบัวได้รับรางวัลเหรียญทอง 11 รายการ/เหรียญทองแดง 1 รายการ     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64, รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย, รางวัลต้นแบบระดับเงิน การประกวดชมรม To Be Number One  ในสถานศึกษาระดับประเทศ, รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จากกระทรวงวัฒนธรรม

 • พ.ศ.2559  โรงเรียนหนองบัวได้รับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการส่งเสริมประสิทธิภาพห้องสมุดตามนโยบาย 3 ดี สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ,รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบชมรม To Be Number One  ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ระดับทอง ปีที่ 1 ผลงาน     To Be Number One ระดับประเทศ, รางวัลเกียรตินิยม ถ้วยพระราชทานโรงเรียนที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์, รางวัลบทประพันธ์เพลงชุดถวายพระพรดีเด่น การประกวดดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 8, รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วงเครื่องสายปี่พาทย์ การประกวดดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 8, รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี “สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน” ประจำปี พ.ศ.2559
 • พ.ศ.2560  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ  China Anshan International Robotic Olympiad 2017 ประเภท Hard Generator Single Motor Appearance Design Competition ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ  China Anshan International Robotic Olympiad 2017 ประเภท Hard Generator Worm Robot Appearance Design Competitionณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ  China Anshan International Robotic Olympiad 2017 ประเภท Life Inspired Innovative Model Design Competition ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ  China Anshan International Robotic Olympiad 2017 ประเภท Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming Competition  ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ  China Anshan International Robotic Olympiad 2017 ประเภท Multi-motor Robot Appearance Design Competition  ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน ,รางวัลเหรียญทองแดงระดับนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม International RMC Young Scientists Conference & Exhibition  ด้านนวัตกรรม ณ ประเทศมาเลเซีย , รางวัลเหรียญทองแดงระดับนานาชาติ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม International RMC Young Scientists Conference & Exhibition  ด้านสิ่งประดิษฐ์ ณ ประเทศมาเลเซีย , รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การประกวดวงดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือ ประจำปี 2560             จาก มหาวิทยานเรศวร,เข้าร่วมการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหัวดนนทบุรี,รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อ Zeer Shopping ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์แสดงสินค้าเดอะฮับ จังหวัดปทุมธานี ,รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์บีมขา i-BEAM LEGGED SENIOR  การแข่งขัน World Robot Game North Thailand 2017 ณ  จังหวัดเชียงใหม่ ,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ แบบล้อ Zeer Shopping ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์แสดงสินค้าเดอะฮับ จังหวัดปทุมธานี ,รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภท GUNDAM  โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  จังหวัดนนทบุรี ,รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2   การแข่งขันหุ่นยนต์บีมขา i-BEAM LEGGED SENIOR  การแข่งขัน World Robot Game North Thailand 2017 ณ  จังหวัดเชียงใหม่ ,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ระดับประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือชิงแชมป์ประเทศไทย ZEER-TRTC Robotic Olympiad Thailand 2017  ประเภท หุ่นยนต์เก็บขยะ   ณ ศูนย์แสดงสินค้าเดอะฮับ จังหวัดปทุมธานี , รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2     การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภท BEAM โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  จังหวัดนนทบุรี ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ Pornsirikul Robotics International Contest ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ณ  จังหวัดตรัง , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ Pornsirikul Robotics International Contest  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  ระดับประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย World Robot Game 2017 ประเภทซูโม่ขา ณ ศูนย์แสดงสินค้าเดอะฮับ จังหวัดปทุมธานี , รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ , รางวัลชนะเลิศ  การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด  ณ ศูนย์การค้าวีสแควร์  จังหวัดนครสวรรค์ , รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42 ,  รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42 , รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42 ,รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันการแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42 , รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 , รางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42 ,  รางวัลเหรียญทองแดง    การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42 , รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42 , รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน Story Telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42 , รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน Story Telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42 , รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42 , รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
  ที่ 4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42 , รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการแข่งขนกรีฑานักเรียน 4X100 เมตรชาย รุ่นอายุ
  ไม่เกิน 16 ปี , รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการแข่งขนกรีฑานักเรียน 4X200 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี , รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการแข่งขนกรีฑานักเรียน 4X400 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประเภทบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประเภทบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
 • พ.ศ.2561  รางวัลคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One  ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561 ประเภทชมรม To Be Number One  ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ที่รักษามาตรฐานต้นแบบ,  รางวัลคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One  ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทชมรม To Be Number One  ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง, รางวัลชนะเลิศ
  การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ZEER-TRIC Robotic Olympiad วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี, รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game Thailand Championship 2018 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

 • พ.ศ.2562 โรงเรียนหนองบัวได้รับพระราชทานป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ,รางวัลโรงเรียนดีเด่นส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์ , ชมรม To Be Number One ได้รับรางวัลกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ระดับประเทศ , รางวัลชนะเลิศ และรางวัลระดับเหรียญทอง จากการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS, รางวัลเหรียญทอง 134  เหรียญ เหรียญเงิน 21 เหรียญ และเหรียญทองแดง 7 เหรียญ  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา , รางวัลเหรียญทอง 39 เหรียญ เหรียญเงิน 20 เหรียญ และเหรียญทองแดง 9 เหรียญ  จากการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ

 • พ.ศ.2563 โรงเรียนหนองบัวเป็นหน่วยงานดีเด่นด้านจัดการเรียนการสอน Coding ในสถานศึกษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมหุ่นยนต์  ภายใต้โครงการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่ 1 (Thailand Robot & robotic Olympiad 2020)  จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม, ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยม กิจกรรมสถานศึกษาสังกัด สพม. สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ การคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices Robotic Awasrds) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2563, ได้รับรางวัลการแข่งขันกระโดดเชือกของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2, และเป็นผู้ริเริ่มและเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ครั้งที่ 1 Thailand Robotic Olympliad 2020 หรือ TRRO 2020 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับประเทศ

 • ปัจจุบันมีนายวิฑูรย์  งามนิธิจารุเมธี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  มีครู 92 คน พนักงานราชการ 5 คน ครูพี่เลี้ยง   1 คน  ลูกจ้างประจำ  1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 12 คน ครูสนับสนุนการสอน 9 คน ครูต่างชาติ 3 คนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 12 คน และนักเรียน 1,826 คน  มีอาคารเรียน 5 หลัง  หอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง โรงฝึกงาน  2 หลัง อาคารโดม 1 หลังและสนามฟุตบอล 2 สนาม นอกจากนี้โรงเรียนยังมี  สวนป่าซึ่งเป็นสวนป่าที่มีเนื้อที่มากเหมาะสำหรับศึกษาพันธุ์ไม้  มีเรือนเพาะชำและบริเวณทั่วไปจัดเป็นสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนมีโต๊ะหินอ่อนจัดวางให้นักเรียนนั่งพักผ่อนทำให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม  โรงเรียนได้จัดทำตู้น้ำเย็นไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อบริการนักเรียน และอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน ตลอดทั้งชุมชนที่เข้ามาใช้สถานที่ของโรงเรียน

 

 

 

 

 โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว