ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนหนองบัว

 

          โรงเรียนหนองบัว ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503 โดยมีพ่อค้าประชาชนร่วมใจสละเงิน แรงงานและสิ่งของ เป็นเงินจำนวน 71,655 บาท ก่อสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี มีความยาว 24 เมตร กว้าง 10 เมตร มี 4 ห้องเรียน สร้างขึ้นในโรงเรียนหนองบัว (เทพวิทยาคม) (ปัจจุบัน คือ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม))  ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2503 โดยมีนายเขจร เปรมจิตต์ เป็นครูใหญ่คนแรก

          พ.ศ. 2508 เนื่องด้วยโรงเรียนหนองบัวตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกับโรงเรียนประถมศึกษา สถานที่เรียนคับแคบไม่เหมาะสมที่จะขยายในอนาคต ทางอำเภอหนองบัวโดยการนำของนายอำเภออรุณ  วิไลรัตน์ จึงปรึกษาผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเห็นควรย้ายไปอยู่ในที่แห่งใหม่ คือ ป่าสงวนเลี้ยงสัตว์ ตำบลหนองบัว ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 281 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา ตามหนังสือสำคัญที่ 4297/2507 กรมวิสามัญศึกษาได้พิจารณาให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบไม้สองชั้น เป็นเงิน 170,000 บาท (รื้อถอนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2525) และเหลือบันไดไว้เป็นบันไดของฐานซุ้มพระในปัจจุบัน

 

 

          วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2509 ได้ย้ายจากโรงเรียนหนองบัว (เทพวิทยาคม) มาอยู่ที่แห่งใหม่ในปัจจุบัน จึงได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาโรงเรียนหนองบัว เป็นต้นมา

          พ.ศ. 2510 สร้างบ้านพักครูหลังที่  1 แบบกรมวิสามัญศึกษา งบประมาณ 50,000 บาท

          พ.ศ. 2511 สร้างบ้านพักครูหลังที่  2 แบบกรมวิสามัญศึกษางบประมาณ 50,000 บาท

          พ.ศ. 2513 สร้างอาคารเรียนแบบ 212 ครึ่งหลัง 6 ห้องเรียน งบประมาณ 480,000 บาท, สร้างบ้านพักครูหลังที่ 3 แบบกรมวิสามัญศึกษา งบประมาณ 50,000 บาท

          พ.ศ. 2514 สร้างบ้านพักครูหลังที่ 4 และ 5 งบประมาณ 100,000 บาท

          พ.ศ. 2515  สร้างบ้านพักครูหลังที่ 6 แบบกรมวิสามัญศึกษา งบประมาณ 50,000 บาท, บ้านพักนักการภารโรง งบประมาณ 30,000 บาท

          พ.ศ. 2516 ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 212 อีก 6 ห้องเรียน (ดำเนินการต่อจากปี พ.ศ. 2513) งบประมาณ 480,000 บาท ,บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท และบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บาท

          พ.ศ. 2520 ก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล. แบบสองชั้นใต้ถุนสูงครึ่งหลัง 8 ห้องเรียน งบประมาณ 1,040,000 บาท, โรงฝึกงาน 1 หลัง เป็นเงิน 300,000 บาท, โรงเรียนได้เข้าโครงการ คมช.รุ่น 14 ได้รับงบประมาณจัดสรร อุปกรณ์ฝึกงานตามโครงการ, ได้รับงบประมาณสร้าง ฝ.33 จำนวน 2 ชุด

          พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุมเป็นเงิน 400,000 บาท

          พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน 216 ล. แบบสองชั้นใต้ถุนสูงอีกครึ่งหลัง 8 ห้องเรียน (ดำเนินการต่อจากปี พ.ศ. 2520)  งบประมาณ 1,100,000 บาท

          พ.ศ. 2527 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานโครงการพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท รุ่นที่ 2 (มพช. 2) ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 1 หลัง 2 หน่วย, ประปาโรงเรียนและถนนลูกรังรอบๆโรงเรียน

          ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล. ปรับปรุง 29

 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 8,200,000 บาท

          ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล.ปรับปรุง 29

จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 8,400,000 บาท, งบประมาณสร้างรั้วลวดหนามยาว 1,800 เมตร เป็นเงิน 180,000 บาท,สร้างถนนงบประมาณ 160,000 บาท, เปิดทำการสอนคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง

          พ.ศ. 2545 เปิดทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง (40 เครื่อง)

          ปีการศึกษา 2546 ผ่านการประเมินภายนอก จาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่ 21-23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2546

          ปีการศึกษา 2548 ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

          ปีการศึกษา 2550 ผ่านการประเมินภายนอก จาก สมศ. รอบสอง เมื่อวันที่ 21-23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549

          ปีการศึกษา 2551 ผ่านการประเมินมาตรฐานศีลธรรม ระดับดีเยี่ยม (Diamond V-School)

          ปีการศึกษา 2554 ผ่านการประเมินภายนอก จาก สมศ. รอบสาม

เมื่อวันที่ 20-22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554

          ปีการศึกษา 2555

  • ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

จากกระทรวงศึกษาธิการ

  • ก่อสร้างโรงอาหาร (หลังใหม่) ขนาด 34 X 45 เมตร จากเงินบริจาค เป็นเงิน3,100,000 บาท

          ปีการศึกษา 2556

  • ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ICT และการจัดการ

ความรู้ โรงเรียนในฝัน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นอิงถิ่นฐาน โรงเรียนในฝัน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น-พื้นฐาน

  • ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          พ.ศ. 2557

  • ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล./38 (พิเศษ) งบประมาณ 169,500,000  บาท
  • ก่อสร้างสนานกีฬาฟุตบอลกลางแจ้ง งบประมาณ 3,000,000 บาท จากงบประมาณสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

 โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว