ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
149
152
301
9
มัธยมศึกษาปีที่ 2
157
190
347
9
มัธยมศึกษาปีที่ 3
146
186
332
9
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
452
528
980
27
มัธยมศึกษาปีที่ 4
123
153
276
7
มัธยมศึกษาปีที่ 5
129
143
272
7
มัธยมศึกษาปีที่ 6
114
151
265
7
รวมมัธยมปลาย
366
447
813
21
รวมทั้งหมด
818
975
1793
48

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
147
151
298
9
มัธยมศึกษาปีที่ 2
155
191
346
9
มัธยมศึกษาปีที่ 3
146
189
335
9
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
448
531
979
27
มัธยมศึกษาปีที่ 4
124
157
281
7
มัธยมศึกษาปีที่ 5
129
144
273
7
มัธยมศึกษาปีที่ 6
114
150
264
7
รวมมัธยมปลาย
367
451
818
21
รวมทั้งหมด
815
982
1797
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook