ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
154
143
297
9
มัธยมศึกษาปีที่ 2
150
155
305
9
มัธยมศึกษาปีที่ 3
155
187
342
9
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
459
485
944
27
มัธยมศึกษาปีที่ 4
133
195
328
8
มัธยมศึกษาปีที่ 5
123
158
281
7
มัธยมศึกษาปีที่ 6
129
144
273
7
รวมมัธยมปลาย
385
497
882
22
รวมทั้งหมด
844
982
1826
49

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
154
144
298
9
มัธยมศึกษาปีที่ 2
152
156
308
9
มัธยมศึกษาปีที่ 3
159
189
348
9
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
465
489
954
27
มัธยมศึกษาปีที่ 4
133
195
328
8
มัธยมศึกษาปีที่ 5
126
158
284
7
มัธยมศึกษาปีที่ 6
130
145
275
7
รวมมัธยมปลาย
389
498
887
22
รวมทั้งหมด
854
987
1841
49
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว