ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
130
177
307
9
มัธยมศึกษาปีที่ 2
150
141
291
9
มัธยมศึกษาปีที่ 3
150
157
307
9
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
430
475
905
27
มัธยมศึกษาปีที่ 4
133
197
330
8
มัธยมศึกษาปีที่ 5
133
194
327
8
มัธยมศึกษาปีที่ 6
125
157
282
7
รวมมัธยมปลาย
391
548
939
23
รวมทั้งหมด
821
1023
1844
50

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
131
174
305
9
มัธยมศึกษาปีที่ 2
153
143
296
9
มัธยมศึกษาปีที่ 3
150
158
308
9
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
434
475
909
27
มัธยมศึกษาปีที่ 4
132
200
332
8
มัธยมศึกษาปีที่ 5
128
191
319
8
มัธยมศึกษาปีที่ 6
125
155
280
7
รวมมัธยมปลาย
385
546
931
23
รวมทั้งหมด
819
1021
1840
50
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว