ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 ฉีดวัคซีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
19 พฤศจิกายน 2564- 19 พฤศจิกายน 2564 4
หอประชุมนิโลบล
2 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครุสามัญศึกษากลุ่ม 8
28 ตุลาคม 2564- 28 ตุลาคม 2564 6
ห้องเกียรติยศ
3 คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมิน TO BE NUMBER ONE
17 พฤศจิกายน 2564- 17 พฤศจิกายน 2564 11
หอประชุมนิโลบล
4 ครุเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
28 ตุลาคม 2564- 28 ตุลาคม 2564 8
5 คณะครูอบรม วPA
2 พฤศจิกายน 2564- 2 พฤศจิกายน 2564 9
6 ประชุมคณะครูเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
29 ตุลาคม 2564- 29 ตุลาคม 2564 8
หอประชุมนิโลบล
7 รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ม.ต้น
4 พฤศจิกายน 2564- 4 พฤศจิกายน 2564 7
อาคารจันทร์แสนโรจส์ และหอประชุมนิโลบล
8 รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ม.ปลาย
3 พฤศจิกายน 2564- 3 พฤศจิกายน 2564 9
9 ฉีดวัคซีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 พฤศจิกายน 2564- 3 พฤศจิกายน 2564 8
อาคารจันทร์แสนโรจส์ และหอประชุมนิโลบล
10 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
1 พฤศจิกายน 2564- 1 ตุลาคม 2564 8
Online
11 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2564
20 ตุลาคม 2564- 20 ตุลาคม 2564 148
เว็บไซต์ www.nongbua.ac.th
12 ฉีดวัคซีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
19 ตุลาคม 2564- 19 ตุลาคม 2564 13
อาคารจันทร์แสนโรจน์ และหอประชุมนิโลบล
13 มอบตัว ม.4
13 พฤษภาคม 2564- 13 พฤษภาคม 2564 103
หอประชุมนิโลบล
14 มอบตัว ม.1
12 พฤษภาคม 2564- 12 พฤษภาคม 2564 80
หอประชุมนิโลบล
15 ประกาศผล/รายงานตัว ม.4
12 พฤษภาคม 2564- 12 พฤษภาคม 2564 107
หอประชุมนิโลบล
16 ประกาศผล/รายงานตัว ม.1
11 พฤษภาคม 2564- 11 พฤษภาคม 2564 76
หอประชุมนิโลบล
17 สอบคัดเลือก ม.4
9 พฤษภาคม 2564- 9 พฤษภาคม 2564 75
อาคาร 5
18 สอบคัดเลือก ม.1
8 พฤษภาคม 2564- 8 พฤษภาคม 2564 73
อาคาร 5
19 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
24 เมษายน 2564- 28 เมษายน 2564 105
ห้องธุรการ
20 ประชุมครูเตรียมความพร้อมเปิดเทอม 1/2564
30 เมษายน 2564- 30 เมษายน 2564 88
หอประชุมนิโลบล


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว