ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 คณะผุ้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าตรวจ ATK ก่อนเปิดภาคเรียน
9 ธันวาคม 2564- 9 ธันวาคม 2564 215
หอประชุมนิโลบล
2 ลงทะเบียนเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
8 ธันวาคม 2564- 8 ธันวาคม 2564 203
อาคารจันท์แสนโรจน์ และหอประชุมนิโลบล
3 ลงทะเบียนเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
7 ธันวาคม 2564- 7 ธันวาคม 2564 216
อาคารจันท์แสนโรจน์ และหอประชุมนิโลบล
4 ฉีดวัคซีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
19 พฤศจิกายน 2564- 19 พฤศจิกายน 2564 206
หอประชุมนิโลบล
5 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครุสามัญศึกษากลุ่ม 8
28 ตุลาคม 2564- 28 ตุลาคม 2564 215
ห้องเกียรติยศ
6 คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมิน TO BE NUMBER ONE
17 พฤศจิกายน 2564- 17 พฤศจิกายน 2564 212
หอประชุมนิโลบล
7 ครุเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
28 ตุลาคม 2564- 28 ตุลาคม 2564 207
8 คณะครูอบรม วPA
2 พฤศจิกายน 2564- 2 พฤศจิกายน 2564 212
9 ประชุมคณะครูเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
29 ตุลาคม 2564- 29 ตุลาคม 2564 223
หอประชุมนิโลบล
10 รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ม.ต้น
4 พฤศจิกายน 2564- 4 พฤศจิกายน 2564 210
อาคารจันทร์แสนโรจส์ และหอประชุมนิโลบล
11 รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ม.ปลาย
3 พฤศจิกายน 2564- 3 พฤศจิกายน 2564 211
12 ฉีดวัคซีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 พฤศจิกายน 2564- 3 พฤศจิกายน 2564 218
อาคารจันทร์แสนโรจส์ และหอประชุมนิโลบล
13 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
1 พฤศจิกายน 2564- 1 ตุลาคม 2564 525
Online
14 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2564
20 ตุลาคม 2564- 20 ตุลาคม 2564 1485
เว็บไซต์ www.nongbua.ac.th
15 ฉีดวัคซีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
19 ตุลาคม 2564- 19 ตุลาคม 2564 509
อาคารจันทร์แสนโรจน์ และหอประชุมนิโลบล
16 มอบตัว ม.4
13 พฤษภาคม 2564- 13 พฤษภาคม 2564 327
หอประชุมนิโลบล
17 มอบตัว ม.1
12 พฤษภาคม 2564- 12 พฤษภาคม 2564 304
หอประชุมนิโลบล
18 ประกาศผล/รายงานตัว ม.4
12 พฤษภาคม 2564- 12 พฤษภาคม 2564 368
หอประชุมนิโลบล
19 ประกาศผล/รายงานตัว ม.1
11 พฤษภาคม 2564- 11 พฤษภาคม 2564 293
หอประชุมนิโลบล
20 สอบคัดเลือก ม.4
9 พฤษภาคม 2564- 9 พฤษภาคม 2564 322
อาคาร 5
21 สอบคัดเลือก ม.1
8 พฤษภาคม 2564- 8 พฤษภาคม 2564 300
อาคาร 5
22 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
24 เมษายน 2564- 28 เมษายน 2564 373
ห้องธุรการ
23 ประชุมครูเตรียมความพร้อมเปิดเทอม 1/2564
30 เมษายน 2564- 30 เมษายน 2564 312
หอประชุมนิโลบล


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว