เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 คู่มือการใช้งานระบบ สําหรับผู้ดูแลระบบสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)
26 กันยายน 2565 59ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
42 ดาวน์โหลด
2 รายงาน SAR 2564 โรงเรียนหนองบัว
26 กันยายน 2565 64ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
45 ดาวน์โหลด
3 รายงานผลการพัฒนาบุคคล
14 กันยายน 2565 74ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
22 ดาวน์โหลด
4 สถิติการให้บริการ
14 กันยายน 2565 74ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
24 ดาวน์โหลด
5 แผนดําเนินงาน ประจําปี 2564/2565
14 กันยายน 2565 73ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ดาวน์โหลด
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
14 กันยายน 2565 62ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
22 ดาวน์โหลด
7 บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนหนองบัว
14 กันยายน 2565 71ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
18 ดาวน์โหลด
8 คู่มือการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คู่มือ ITA2022 สถานศึกษา)
14 กันยายน 2565 32ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
19 ดาวน์โหลด
9 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564-2565
14 กันยายน 2565 66ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
23 ดาวน์โหลด
10 ประกาศโรงเรียนหนองบัว จัดสรรงบประมาณประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุน
14 กันยายน 2565 61ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
23 ดาวน์โหลด
11 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการปีการศึกษา 2564
14 กันยายน 2565 67ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
45 ดาวน์โหลด
12 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหนองบัว (2565-2568)
14 กันยายน 2565 63ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
58 ดาวน์โหลด
13 สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2564
14 กันยายน 2565 33ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
33 ดาวน์โหลด
14 สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2563
14 กันยายน 2565 31ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
22 ดาวน์โหลด
15 คู่มือการใช้ระบบบริการออนไลน์
14 กันยายน 2565 68ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ดาวน์โหลด
16 บันทึกข้อความ การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในโรงเรียน 2564
13 กันยายน 2565 70ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
19 ดาวน์โหลด
17 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
13 กันยายน 2565 63ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
23 ดาวน์โหลด
18 รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี-๔-ฝ่าย 2565
13 กันยายน 2565 92ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
27 ดาวน์โหลด
19 ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
13 กันยายน 2565 74ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
20 ดาวน์โหลด
20 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
13 กันยายน 2565 63ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ดาวน์โหลด
21 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
13 กันยายน 2565 64ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
19 ดาวน์โหลด
22 การดำเนินการตำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
13 กันยายน 2565 61ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
20 ดาวน์โหลด
23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
13 กันยายน 2565 67ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
18 ดาวน์โหลด
24 คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ
12 กันยายน 2565 75ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
23 ดาวน์โหลด
25 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานต่างๆ
12 กันยายน 2565 43ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
18 ดาวน์โหลด
26 ข้อมูลทั่วไป
12 กันยายน 2565 69ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ดาวน์โหลด
27 ข้อมูลการติดต่อ
12 กันยายน 2565 89ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
22 ดาวน์โหลด
28 อำนาจหน้าที่
12 กันยายน 2565 36ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
18 ดาวน์โหลด
29 ข้อมูลผู้บริหาร
12 กันยายน 2565 64ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
23 ดาวน์โหลด
30 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของโรงเรียน
12 กันยายน 2565 66ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
22 ดาวน์โหลด
31 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
14 พฤษภาคม 2565 185ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
70 ดาวน์โหลด
32 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-10-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 375ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
142 ดาวน์โหลด
33 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-9-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 272ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
147 ดาวน์โหลด
34 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-8-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 234ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
291 ดาวน์โหลด
35 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-7-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 215ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
93 ดาวน์โหลด
36 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-5-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 209ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
99 ดาวน์โหลด
37 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-4-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 153ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
151 ดาวน์โหลด
38 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-3-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 234ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
169 ดาวน์โหลด
39 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-2-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 160ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
296 ดาวน์โหลด
40 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-1.1-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 150ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
201 ดาวน์โหลด
41 รายงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานวิชาการ2563
13 กันยายน 2564 270ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
115 ดาวน์โหลด
42 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองบัว
13 พฤษภาคม 2564 526ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
297 ดาวน์โหลด


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว