เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-10-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 5ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
18 ดาวน์โหลด
2 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-9-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 4ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
19 ดาวน์โหลด
3 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-8-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 5ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
16 ดาวน์โหลด
4 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-7-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 5ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ดาวน์โหลด
5 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-5-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 5ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
20 ดาวน์โหลด
6 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-4-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 1ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
22 ดาวน์โหลด
7 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-3-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 2ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
20 ดาวน์โหลด
8 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-2-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 1ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
15 ดาวน์โหลด
9 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-1.1-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 3ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
23 ดาวน์โหลด
10 รายงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานวิชาการ2563
13 กันยายน 2564 8ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
22 ดาวน์โหลด
11 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองบัว
13 พฤษภาคม 2564 82ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
105 ดาวน์โหลด


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook