เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 คู่มือการใช้งานระบบ สําหรับผู้ดูแลระบบสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)
26 กันยายน 2565 107ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
146 ดาวน์โหลด
2 รายงาน SAR 2564 โรงเรียนหนองบัว
26 กันยายน 2565 119ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
81 ดาวน์โหลด
3 รายงานผลการพัฒนาบุคคล
14 กันยายน 2565 134ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
41 ดาวน์โหลด
4 สถิติการให้บริการ
14 กันยายน 2565 125ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
42 ดาวน์โหลด
5 แผนดําเนินงาน ประจําปี 2564/2565
14 กันยายน 2565 192ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
39 ดาวน์โหลด
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
14 กันยายน 2565 120ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
40 ดาวน์โหลด
7 บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนหนองบัว
14 กันยายน 2565 184ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
42 ดาวน์โหลด
8 คู่มือการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คู่มือ ITA2022 สถานศึกษา)
14 กันยายน 2565 63ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
35 ดาวน์โหลด
9 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564-2565
14 กันยายน 2565 116ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
43 ดาวน์โหลด
10 ประกาศโรงเรียนหนองบัว จัดสรรงบประมาณประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุน
14 กันยายน 2565 110ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
58 ดาวน์โหลด
11 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการปีการศึกษา 2564
14 กันยายน 2565 123ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
66 ดาวน์โหลด
12 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหนองบัว (2565-2568)
14 กันยายน 2565 221ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
137 ดาวน์โหลด
13 สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2564
14 กันยายน 2565 64ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
50 ดาวน์โหลด
14 สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2563
14 กันยายน 2565 61ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
38 ดาวน์โหลด
15 คู่มือการใช้ระบบบริการออนไลน์
14 กันยายน 2565 126ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
39 ดาวน์โหลด
16 บันทึกข้อความ การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในโรงเรียน 2564
13 กันยายน 2565 117ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
36 ดาวน์โหลด
17 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
13 กันยายน 2565 109ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
54 ดาวน์โหลด
18 รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี-๔-ฝ่าย 2565
13 กันยายน 2565 158ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
70 ดาวน์โหลด
19 ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
13 กันยายน 2565 127ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
36 ดาวน์โหลด
20 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
13 กันยายน 2565 109ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
40 ดาวน์โหลด
21 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
13 กันยายน 2565 114ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
39 ดาวน์โหลด
22 การดำเนินการตำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
13 กันยายน 2565 116ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
40 ดาวน์โหลด
23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
13 กันยายน 2565 121ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
37 ดาวน์โหลด
24 คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ
12 กันยายน 2565 124ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
41 ดาวน์โหลด
25 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานต่างๆ
12 กันยายน 2565 73ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
33 ดาวน์โหลด
26 ข้อมูลทั่วไป
12 กันยายน 2565 132ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
38 ดาวน์โหลด
27 ข้อมูลการติดต่อ
12 กันยายน 2565 207ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
40 ดาวน์โหลด
28 อำนาจหน้าที่
12 กันยายน 2565 69ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
35 ดาวน์โหลด
29 ข้อมูลผู้บริหาร
12 กันยายน 2565 179ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
41 ดาวน์โหลด
30 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของโรงเรียน
12 กันยายน 2565 169ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
42 ดาวน์โหลด
31 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
14 พฤษภาคม 2565 306ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
88 ดาวน์โหลด
32 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-10-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 416ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
167 ดาวน์โหลด
33 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-9-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 312ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
178 ดาวน์โหลด
34 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-8-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 273ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
390 ดาวน์โหลด
35 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-7-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 255ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
113 ดาวน์โหลด
36 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-5-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 245ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
119 ดาวน์โหลด
37 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-4-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 191ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
179 ดาวน์โหลด
38 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-3-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 281ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
211 ดาวน์โหลด
39 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-2-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 191ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
462 ดาวน์โหลด
40 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-1.1-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 190ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
334 ดาวน์โหลด
41 รายงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานวิชาการ2563
13 กันยายน 2564 304ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
138 ดาวน์โหลด
42 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองบัว
13 พฤษภาคม 2564 576ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
324 ดาวน์โหลด


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว