เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-10-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 71ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
59 ดาวน์โหลด
2 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-9-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 66ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
55 ดาวน์โหลด
3 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-8-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 50ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
41 ดาวน์โหลด
4 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-7-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 46ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
33 ดาวน์โหลด
5 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-5-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 54ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
42 ดาวน์โหลด
6 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-4-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 29ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
47 ดาวน์โหลด
7 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-3-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 34ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
43 ดาวน์โหลด
8 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-2-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 32ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
41 ดาวน์โหลด
9 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-1.1-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 33ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
45 ดาวน์โหลด
10 รายงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานวิชาการ2563
13 กันยายน 2564 44ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
50 ดาวน์โหลด
11 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองบัว
13 พฤษภาคม 2564 192ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
171 ดาวน์โหลด


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว