เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
14 พฤษภาคม 2565 15ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ดาวน์โหลด
2 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-10-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 152ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
104 ดาวน์โหลด
3 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-9-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 136ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
91 ดาวน์โหลด
4 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-8-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 111ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
59 ดาวน์โหลด
5 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-7-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 100ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
56 ดาวน์โหลด
6 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-5-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 112ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
57 ดาวน์โหลด
7 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-4-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 68ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
97 ดาวน์โหลด
8 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-3-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 91ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
73 ดาวน์โหลด
9 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-2-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 72ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
62 ดาวน์โหลด
10 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-1.1-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 68ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
61 ดาวน์โหลด
11 รายงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานวิชาการ2563
13 กันยายน 2564 109ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
73 ดาวน์โหลด
12 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองบัว
13 พฤษภาคม 2564 327ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
233 ดาวน์โหลด


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว