เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-10-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 42ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
35 ดาวน์โหลด
2 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-9-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 43ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
37 ดาวน์โหลด
3 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-8-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 26ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
32 ดาวน์โหลด
4 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-7-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 29ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
24 ดาวน์โหลด
5 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-5-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 32ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
33 ดาวน์โหลด
6 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-4-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 16ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
35 ดาวน์โหลด
7 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-3-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 22ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
34 ดาวน์โหลด
8 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-2-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 19ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
32 ดาวน์โหลด
9 รายงานสรุปโครงการตามกิจกรรมย่อย-1.1-โครงการวิชาการ63
13 กันยายน 2564 19ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
35 ดาวน์โหลด
10 รายงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานวิชาการ2563
13 กันยายน 2564 29ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
40 ดาวน์โหลด
11 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองบัว
13 พฤษภาคม 2564 149ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
139 ดาวน์โหลด


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว