ระบบรับนักเรียนศึกษาต่อ

โรงเรียนหนองบัว

ค้นหาข้อมูลของผู้สมัคร

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รับสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1จำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครเข้าเรียน
ม.1 ห้องปกติ
ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ISM
ม.4 ห้องปกติ
ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ISM
รวมทั้งหมด ห้องปกติ
รวมทั้งหมด ห้องเรียนพิเศษ
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น