ระบบรับนักเรียนศึกษาต่อ

โรงเรียนหนองบัว

ค้นหาข้อมูลของผู้สมัคร

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1จำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด
รวมทั้งหมด