ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นายวรณัฐ หมีทอง
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ
เบอร์:
-
อีเมล์ :
fank_com@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
ประวัติการอบรม
ที่
ว/ด/ป ที่อบรม
เรื่อง
สถานที่
จำนวนชั่วโมง
เอกสารอ้างอิง
1 8 เม.ย. 2563 ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร Coding ทักษะแห่งโลกอนาคต บริษัทสตาร์ฟีช อินโนเวชั่น 2
2 8 เม.ย. 2563 ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร Creative Thinking Classroom Classroom Design บริษัทสตาร์ฟีช อินโนเวชั่น 2 เกียรติบัตรโรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว