ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 4-7 มกราคม 2564
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 3 มกราคม 2565

โรงเรียนหนองบัว มีความตระหนักในสถานการณ์ ห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่

จึงปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๔-๗ มกราคม  ๒๕๖๕ โดยใช้รูปแบบ Online เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้านผ่านช่องทางที่โรงเรียนกำหนด โดยอาจบูรณาการกับรูปแบบ

On demand หรือ On hand ตามความเหมาะสม

อ่านแล้ว : 21 คน |


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว