เรียนดี      มีวินัย     พลามัยสมบูรณ์
Music
เว็บที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับ TO BE NUMBER ONE
ผลจากการพัฒนาในปี 2554
จากแผนพัฒนาในปีการศึกษา 2554 ซึ่งชมรม ได้ดำเนินการบริหารจัดการจัดกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนมาอย่างต่อเนื่อง  จึงขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้
ด้านกรรมการ
1.        มีการจัดตั้งกรรมการทั้งในส่วนของชมรม และศูนย์ FRIEND CORNER  โดย
ให้สมาชิกคัดเลือกคณะกรรมการ อย่างประชาธิปไตย และให้สมาชิกทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการทำงาน เมื่อได้คณะกรรมการแล้วจะคัดเลือกแกนนำเข้ารับการพัฒนา โดยส่งเข้ารับการเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง
2.        ในส่วนศูนย์ FRIEND CORNER  ได้จัดให้อาสาสมัครที่มีความสามารถด้าน
ต่างๆ มาสอนสมาชิกที่สนใจในกิจกรรมสร้างสุข เช่น เต้น รำ เล่นดนตรี แดนซ์ ฯลฯ
ด้านกองทุน
1.        จำหน่ายสินค้า เช่น น้ำสมุนไพร  ลูกชิ้นทอด -ปิ้ง  ของที่ระลึก เป็นวิทยากร
2.        สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว  โรงพยาบาลหนองบัว คปสอ.หนองบัว ให้การสนับสนุน  รวมทั้งการเขียนโครงของบประมาณจากโรงเรียน
ด้านกิจกรรม
1.        ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ทั้งการรณรงค์ในโรงเรียนและรณรงค์
ในชุมชน มีการเฝ้าระวังสมาชิกโดยจัดกิจกรรม ตรวจปัสสาวะ  Re -X - Ray รวมทั้งมีกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา การประกวดเขียนคำขวัญ ประกวดชุดรีไซเคิล ป้ายนิเทศ ฯลฯ
2.        จัดกิจกรรมประกวดความสามารถของสมาชิก เช่น ประกวดโฟคล์ซอง
ประกวดเต้น  แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
3.        จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย โดยการจัดอบรมแกนนำ จัดค่าย TO BE
NUMBER ONE NONG BUA CAMP ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้ได้รับรางวัล ดีเด่น ในการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง จิตวิทยาวัยรุ่น ทำให้พวกเราภาคภูมิใจมาก

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ
4.บางครั้งคณะกรรมการไม่มีเวลามาทำงานเพราะมีภารกิจเรื่องเรียนมาก
5.งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนน้อย  จึงไม่สามารถหาวัสดุอุปกรณ์  มาให้บริการสมาชิกเพียงพอ
6.เมื่อสมาชิกมาใช้บริการในศูนย์ FRIEND CORNER  จำนวนมาก ห้องไม่เพียงพอ
รองรับ

Web Master : kongphop Email : waternan08@hotmail.com
นายวินัย ทองแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว