เรียนดี      มีวินัย     พลามัยสมบูรณ์
Music
เว็บที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับ TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมสร้างและพัฒนา
มีการส่งเสริมสมาชิกให้เข้ารับการอบรมและ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิก เช่น  การเข้าค่าย TO BE NUMBER ONE NONG BUA CAMPโดยนำแกนนำจากโรงเรียนเครือข่ายมาเข้ารับความรู้และฝึกทักษะซึ่งทางชมรมได้รับงบสนับสนุนจาก คปสอ.อำเภอหนองบัว จำนวน 60,000 บาท ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้แกนนำในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนหนองบัว จำนวน 13 โรงเรียนได้รับความรู้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE และนำไปขยายผลต่อไป โดยมีวิทยากร
จากกรมสุขภาพจิตมาให้ความรู้ และพี่เลี้ยงจากโรงเรียนหนองบัวที่ผ่านการอบรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง แคมป์ 7 มาเป็นพี่เลี้ยง  เพื่อให้แกนนำสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมให้แก่เพื่อนสมาชิก ให้มีสุขภาพจิตที่ดี
มีจิตใจที่เข้มแข็งอันจะเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในอนาคต และพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่าย ทำให้ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองบัวมีเครือข่าย 12 โรงเรียนและคาดหวังว่าจะขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนเอกชนและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ในอำเภอหนองบัว เพื่อสร้างสมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ให้มากขึ้น

ผลการดำเนินงาน
       สมาชิกได้รับความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปใช้เผยแพร่ให้สมาชิกในโรงเรียนได้รับทราบ และสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด และให้สมาชิกรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ส่วนสมาชิกที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือและแก้ไข
ทำให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม  มีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี สามารถหาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาของตนได้

Web Master : kongphop Email : waternan08@hotmail.com
นายวินัย ทองแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว