.

เรียนดี  มีวินัย  พลานมัยสมบูรณ์

 
 
นางสาวจงกล เดชปั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว
 
 
 

 

 
กันยานยน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กันยานยน 2560
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.162.107.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 881,023
  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 


นางสาวจงกล เดชปั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว


นางกนกรัตนา นันทมนตรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายสืบศักดิ์ ปฎิสนธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นายภูมิภัทร ลอยเจริญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางสุนันท์ รัตนเวชสิทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายณรรพงษ์ ฉ่ำน้อย
ครู


นางสุภัทธา ทองกันทา
ครู


นายวิเชียร วินทะชัย
ครู


นางรัตช์กมล ว่องสาริกิจ
ครู


นางสาวจงรักษ์ คงสูน
ครู


นางสาวนฤมล อิ่มเต็ม
พนักงานราชการ


นางปุณณ์ภัสสร จิรันธนินโภคิน
พนักงานราชการ


นางธิรดา วงษ์ทานมัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายรุ่งทิวา วิทยาขาว
ครู


นายสมเกียรติ เอมใจ
ครู


นางโสมนัส บุญโห้
ครู


นางสาวสุนันทา แข็งแรง
ครู


นางภัทรานิษฐ์ อิ่มศิล
ครู


นางเพ็ญนภา ลายน้ำเงิน
ครู


นางสาวสาวิตรี เกตุประยูร
ครูผู้ช่วย


นางสาวอรพรรณ หมูเทพ
ครูผู้ช่วย


นายพลวศิน สารธรรม
ครูผู้ช่วย


นางสาวยุพา ทองทา
พนักงานราชการ


นางวิภา อินสุธา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางลัดดาวัลย์ ปฏิสนธิ์
ครู


นางวารุณี ฉ่ำน้อย
ครู


นายโกศล เจริญสุข
ครู


นางสาวอุษณีย์ วงษ์จันทร์
ครู


นางสาววันดี เที่ยงเรือง
ครู


นางสาวรัตติยา พวงมาลี
ครู


นางสมใจ นามกระโทก
ครู


นางลาวัณย์ ณ จำปาศักดิ์
ครู


นางสุนันท์ จันทร์ดิษฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายสมยศ สารชาติ
ครู


นางจริยา หวังประเสริฐ
ครู


นางพัชริดา ขำทวีพรหม
ครู


นางมลิวัล อินทร์สุภา
ครู


นายอนุสรณ์ นาคยิ้ม
ครู


นางสาวเอราวัณ บุญมั่น
ครู


นางสาวศิริวรรณ์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
ครู


นายไกรสร อ่อนบาง
ครู


นายปกรณ์ โอภาษี
ครู


นางยุพา อ่อนสด
ครู


นายอธิชัย ตางาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวจริยา ขุนพรหม
ครู


นายวันชัย รัตนเวชสิทธิ
ครู


นางนารี มงคลศรีสวัสดิ์
ครู


นางจิราพรรณ พูลสวัสดิ์
ครู


นางรัชดา ชินชา
ครู


นางสาวธนภรณ์ บุญอาจ
ครู


นางสาวสาวิตรี พงษ์ไพบูลย์
ครู


นายอนุชา ม่วงเขียว
ครู


นางสาวฐิติพร กระโจมทอง
ครู


นายสุรวิชญ์ เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย


นางสาวบงกชรัตน์ มาฉาย
ครูอัตราจ้าง


นางสุมิตรา นภาวิวัฒนากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายวรพล ศรีแตง
ครู


นางสาวกมลทิพย์ นารี
ครู


นายจตุรงค์ เปรมเสถียร
พนักงานราชการ


นายศราวุธ หงษ์จอหอ
พนักงานราชการ


นางสาวธีวรรณ ศรีพันธุ์
ครูอัตราจ้าง


นายทินกร ว่องสาริกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์


นายวีรชน พูลพันธ์
ครู


นางมัณฑนา นาคยิ้ม
ครู


นายพรชัย ศรีชมภู
ครู


นายนรินทร์ รอดศรีสมุทร
ครูผู้ช่วย


นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอน
ครูอัตราจ้าง


นายมาโนชญ์ สุขสุม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายเสรี บุญประเทือง
ครู


นายชาญชัย ปานทยักษ์
ครู


นางส่งศรี โอภาษี
ครู


นางสุทธิภัค ศรีคำขลิบ
ครู


นางวิกานดา บุญเอก
ครู


นายชุมพล มงคลศรีสวัสดิ์
ครู


นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ
ครู


นางอัจฉรา ชอนบุรี
ครู


นายเจริญ จำลองแก้ว
ครู


นายวรณัฐ หมีทอง
ครู


นางไพลิน ส่งวัฒนา
ครู


นายจิโรจ จิ๋วแหยม
ครู


นางณัฐฎ์ธนาพร ภิรมย์ภักดิ์
พนักงานราชการ


นายจักรภพ บุญขาว
พนักงานราชการ


นายเทเวศร์ ม่วงพลับ
พนักงานราชการ


นายเฉลียว พุ่มเจริญ
พนักงานราชการ


บุคลากรสายสนับสนุนนางฉัตศิภัคฐ เพ็ชรคง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวนันทิชา เพ็ชรพรม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวบังอร บ่ายยิ้ม
เจ้าหน้าที่งานพยาบาล


นางอมรา ทองสันเที๊ยะ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


นางสาวสิริภา ปั้นบุญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายจำนงค์ บุญสุวรรณ์
พนักงานขับรถ


นายชวลิต สุขแก่น
ยาม


นายอรุณ อุปวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว


นายณรงค์ ปาระวัฒน์
ลูกจ้างชั่วคราว


นางพลอย เร่งสูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว


นายจำนงค์ ขำพิมล
ลูกจ้างชั่วคราว


นายสำเริง สาแสน
ลูกจ้างชั่วคราว


นายวินัย โลหะพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว


นางวรรณทนา อู่อ่อน
ลูกจ้างชั่วคราว


นายวิมาน ทำทัน
ลูกจ้างชั่วคราว
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ :: สพม. เขต 42
79 ม.1 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
Tel : 0 5625 1281  Fax : 0 5687 6240
Email : wuanntsa@moe.go.th