::Welcome to Wat Nong Klub ::  
 

                วัดหนองกลับ เป็นวัดเก่าแก่ของหนองบัว เป็นศูนย์รวมทางจิตใจและเป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษา
        อบรมแก่กุลบุตร กุลธิดา รวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าของอำเภอหนองบัวมาอย่างยาวนาน ในเอกสารหลายแห่ง
       
ระบุว่าเป็นวัดที่ก่อสร้างมาตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ ๒
                ต่อมาหลวงพ่อเดิมหรือพระครูนิวาสธรรมขันธ์ แห่งวัดหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
        ซึ่งหลวงพ่ออ๋อยหรือพระครูนิกรปทุมรักษ์ ได้นิมนต์ท่านให้มาเป็นองค์ประธานนำชาวบ้านบูรณะพระอุโบสถ
        โดยการสร้างขึ้นใหม่ในที่เดิมและก่อสร้างศาลาการเปรียญด้วยไม้ทั้งหลัง อีกทั้งได้จำพรรษาอยู่
        ณ วัดหนองกลับอยู่กว่า ๓๐ พรรษา ระหว่างปี พุทธศักราช ๒๔๖๐-๒๔๙๓ คนจึงเรียกวัดหนองกลับ
        ในอีกชื่อหนึ่งว่า 'วัดหลวงพ่อเดิม'

                คนท้องถิ่นมักเรียกวัดหนองกลับใน ๓ ชื่อคือ 'วัดหนองกลับ' 'วัดหลวงพ่ออ๋อย' และ 'วัดหลวงพ่อเดิม'
       
แต่คนภายนอกทั่วไปมักจะเรียกว่า  'วัดหลวงพ่อเดิม' กับ 'วัดหนองบัว' ซึ่งวัดหนองบัวนั้น จะมี 'วัดหนองบัว'
        อยู่อีก ๑ แห่งซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่า 'วัดหนองบัว' 'วัดป่ามะเขือ' และ 'วัดหลวงพ่อหลุย' เป็นคนละแห่ง
        กับวัดหนองกลับ
                ดังนั้น หากไปเยือนหนองบัวและต้องการมุ่งไปยังวัดประจำอำเภอหนองบัว ให้ถามถึง วัดหนองกลับ
        หรือ วัดหลวงพ่อเดิม หรือวัดหลวงพ่ออ๋อย แต่หากถามถึงวัดหนองบัว คนท้องถิ่นจะเข้าใจว่าหมายถึงวัดป่ามะเขือ
        และวัดเทพสุทธาวาส ซึ่งต่างก็ไกลจากวัดหนองกลับของหนองบัวไปมากพอสมควร
               พระอุโบสถของวัดหนองกลับที่สร้างขึ้น เป็นสิ่งปลูกสร้างที่หล่อด้วยคอนกรีตทั้งหลัง หลังคาของพระอุโบสถ
        ก็หล่อด้วยคอนกรีต แทนการปูกระเบื้อง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ผนังเปลือยเป็นปูนดิบ ให้ความเรียบง่าย
        ไม่ปรุงแต่ง ลักษณะเหมือนวิธีคิดต่อความงามในปรัชญาศิลปะวะบิซาบิของญี่ปุ่น

 

 

ที่หน้าบันมีรูปปั้นปูน แสดงพุทธประวัติตอนเจ้าชายสิทธัตถะปลงผม ทรงม้านันทกะและเสด็จออกบวช


 
 

                ด้านข้างมีหน้าต่างด้านละ ๔ บาน กรอบเหนือหน้าต่างเป็นจั่ว ประดับด้วยปูนปั้นลงสี พื้นหลังคุมน้ำหนักสี
        โดยรวมด้วยสีคราม มีขนบเหมือนการใช้สีเบญจรงค์ โดยใช้สีแท้ที่ได้จากหินและดินไม่เกิน ๕ สี ไม่เกลี่ย
        ให้เกิดการผสมสีอ่อนแก่ แต่จะผสมผสานกับการเว้นสีปูน และใช้การตัดเส้นเป็นสื่อเน้นอารมณ์ภาพและ
        แสดงขอบเขตของเรื่องราว แต่ละบานมีเรื่องราวของภาพปั้นไม่เหมือนกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงานศิลปะ
        ภาพปูนปั้น

 

[1] [2] [3] [4]

 

 
 
Resolution 1280 x 720 pixels : Text size medium
Nong Bua District Nakhon Sawan Province Thailand