::Welcome to Wat Nong Klub :: 
 

                 WatNongKlubadalahsebuahkuil lama yang       
         menyediakankepimpinandanpembelajaranrohanikepadamasyarakat
         di daerahsejakdahululagi. the second sentece. bout the reign of king rama II.

                 Antara 1917 dan1950 ThammakantNiwatrektorkuil; danWatNong Pho, sebagaimanaiadikenali,        adalahsebahagiandaripada Daerah Takhli. Padamasaini,
        rektortelahdiarahkanuntukmemulihkankuildanmembina yang baru di pavilion lama. It is currently terletak
        di paya yang dikenaliramaisebagai "BapaLuang Lama." Kawasaninijugadikenalisebagai "TebuLuang,"
        "Bandar," dan "Tomato Wild

 

                 Kuilitusendiriadalahsenibinajelasmengikutpiawaianserantau.Dindingdanbumbung yang di        
        buatdaripadasimendanbukannyajubin.
        Iniadalahbertujuanuntukmembawakeindahanalamsemulajadikuil,
        sertakeindahanalamsemulajadipersekitaran.
        FalsafahsenibinainitelahdiperjuangkanterlebihdahuluoleharkitekJepun, Ibiza Big.


 

 

                 Di tepitingkapterdapat mural yang dilukisindah.Berdasarkantradisi Thai, warna-warna mural        hendaklahditentukanoleh cat-cat yang didermakandanbukandaripadaperancanganpelukis.
        Hal inibermaksud, warna yang digunakantidakboleh di jangka, yang berertibahawatiadaduakuil yang        mempunya mural yang sama. Tradisi Mural iniadalah yang ditunjukkandalamMuangNakhonSawan,        danadalahsatubentukseni yang dihormati di seluruh Thailand.

 

[1] [2] [3]

 

 
 
Resolution 1280 x 720 pixels : Text size medium
Nong Bua District Nakhon Sawan Province Thailand