::Welcome to Wat Nong Klub :: 
 

                 WatNongKlubadalahsebuahkuil lama yang            menyediakankepimpinandanpembelajaranrohanikepadamasyarakat
       di daerahsejakdahululagi. the second sentece.. bout the reign of king rama II.

                 Antara 1917 dan 1950, ThammakantNiwatrektorkuil; danWatNong Pho, sebagaimanaiadikenali,        adalahsebahagiandaripada Daerah Takhli. Padamasaini,
        rektortelahdiarahkanuntukmemulihkankuildanmembina yang baru di pavilion lama. It is currently terletak
       di paya yang dikenaliramaisebagai "BapaLuang Lama." Kawasaninijugadikenalisebagai "TebuLuang,"
        "Bandar," dan "Tomato Wild

 

                 Kuilitusendiriadalahsenibinajelasmengikutpiawaianserantau.Dindingdanbumbung yang di
       buatdaripadasimendanbukannyajubin.Iniadalahbertujuanuntukmembawakeindahanalamsemulajadikuil,        sertakeindahanalamsemulajadipersekitaran.
        FalsafahsenibinainitelahdiperjuangkanterlebihdahuluoleharkitekJepun, Ibiza Big.


 

 

          Di tepitingkapterdapat mural yang dilukisindah.Berdasarkantradisi Thai, warna-warna mural
        hendaklahditentukanoleh cat-cat yang didermakandanbukandaripadaperancanganpelukis.
        Hal inibermaksud, warna yang digunakantidakboleh di jangka, yang berertibahawatiadaduakuil yang
        mempunya mural yang sama. Tradisi Mural iniadalah yang ditunjukkandalamMuangNakhonSawan,
        danadalahsatubentukseni yang dihormati di seluruh Thailand.

 

[1] [2] [3]

 

 
 
Resolution 1280 x 720 pixels : Text size medium
Nong Bua District Nakhon Sawan Province Thailand