ด.ญ.ธนิษฐา    สีม่วง  (มายด์)
ที่อยู่  98/19   ม.1   ต.หนองบัว
อ.หนองบัว   จ.นครสวรรค์
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    โรงเรียนหนองบัว
ด.ญ.อภัสนันทร์    เรืองฤทธิ์  (หมิว)
ที่อยู่  2   ม.7   ต.วังบ่อ
อ.หนองบัว   จ.นครสวรรค์
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    โรงเรียนหนองบัว
ด.ญ.ปาจรีย์   สุขโชคพาณิช  (พิงค์)
ที่อยู่  325/46   ม.3   ต.หนองกลับ
อ.หนองบัว   จ.นครสวรรค์
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    โรงเรียนหนองบัว
นางไพลิน    ส่งวัฒนา
ครู  คศ.2  โรงเรียนหนองบัว
ที่ปรึกษาโครงงาน
นางสาววัลลญา    หวังประเสริฐ
พนักงานราชการ  โรงเรียนหนองบัว
ที่ปรึกษาโครงงาน