หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม
“ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้”
หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
                                                                   
                                                                                             สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
                                                                                             สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
                                                                                              สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
                                                                                              สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

"One Vision, One Identity, One Community"
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

สมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย
สำนักเลขาธิการอาเซียน
จับตาเอเชียตะวันออก
สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียน
ปีที่ 1  ฉบับที่ 2
ปีที่ 2  ฉบับที่ 2
ปีที่ 2  ฉบับที่ 3
ปีที่ 2  ฉบับที่ 1
The Asean Way - Orignal - Version
เพลงอาเซียน
The Asean Way - Bossanova Version
    J น้องพิงค์... พี่หมิว..กะ..พี่มายด์... J
.....  ผู้ดูแลระบบ ....
     โรงเรียนหนองบัว   อำเภอหนองบัว   จังหวัดนครสวรรค์